Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea decesului este de:

 • 3 zile de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală;
 • 48 de ore socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri,accident sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Termenul se socoteşte de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii.

 

Acte necesare

O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului;
 • actul de identitate al celui decedat (în original şi copie);
  livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
 • certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
  actul de identitate al declarantului (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie), cât și documente doveditoare ale gradului de rudenie dintre declarant și decedat (în original și copie/ unde este cazul).

 

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, declarantul va depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului;
 • dovada eliberată de poliţie sau parchet (procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
 • actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie);
 • cartea de identitate a declarantului (în original şi copie);

 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Termen de soluţionare: 20-30 minute

Taxe: nu se percep

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate?

Ofiţerul de stare civilă reţine:

– certificatul medical constatator al decesului;
– actul de identitate al persoanei decedate;
– dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă restituie declarantului:

– actul de identitate și alte documente doveditoare ale declarantului;
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT.

Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:

– certificatul de deces;
– adeverinţa de înhumare.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte

Înregistrarea decesului, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), de la:

 • locul de naştere al celui declarat mort;
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
[art. 39 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]

Dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, cu menţiunea că hotărârea a rămas definitivă,

va fi comunicat serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul

domiciliu cunoscut al celui declarat mort, pentru a înregistra moartea.

[art. 947 alin. 3 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă]

Acte necesare:

– hotărârea judecătorească, definitivă (în original);
– certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
– actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de

identitate provizorie, în original şi copie);
– cartea de identitate a declarantului (în original şi copie).

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

FOARTE IMPORTANT!

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 147 alin. (1) şi art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare certificatele de deces se eliberează, la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

 Încheierea unui contract de prestări servicii între solicitant (familie / aparţinător al defunctului) şi o societate de servicii funerare, reprezintă manifestarea de voinţă a părţilor semnatare, respectiv “reprezentantul familiei decedatului” şi firma autorizată, prin care părţile convin asupra serviciilor funerare ce se doresc a fi prestate, fără a implica autorităţile abilitate în eliberarea certificatelor de stare civilă.  

În aceste condiţii, firma de servicii funerare nu devine, prin simpla încheiere a contractului de referinţă, persoană îndreptăţită să îi fie eliberat certificatul de deces. Astfel, reprezentantul familiei decedatului angajează firma de pompe funebre în scopul prestării unor servicii în acest domeniu, aspect care nu echivalează cu acordarea unei împuterniciri speciale, astfel cum dispun expres normele juridice în materia stării civile.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2009 şi 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant, iar împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeşte procură. În aceste condiţii, reprezentantul firmei de servicii funerare poate solicita eliberarea certificatului de deces odată cu declararea şi înregistrarea decesului, dacă este împuternicit prin procură specială.

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decesul poate fi declarat de către orice persoană care are cunoştinţă despre deces, dar certificatul se eliberează numai în condiţiile legii.

Când decesul a survenit în străinătate, iar înmormântarea va avea loc în Ghiroda/Giarmata-Vii

Înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea.

Acte necesare:

 • cererea scrisă a persoanei interesate;
 • certificatul / extrasul de deces emis în străinătate;
 • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
 • certificate de stare civilă (naştere / căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate

(fotocopii).

Formulare necesare

        

Înregistrarea decesului persoanei decedate în străinătate

Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine privind cetăţenii români cu domiciliul / ultimul domiciliu în Ghiroda/ Giarmata-Vii

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Neprezentarea certificatelor / extraselor de stare civilă în termenul prevăzut mai sus, în vederea transcrierii în registrele de stare civilă române constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 119/1996).

Cererea de transcriere se depune la primăria localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul,  personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Transcrierea certificatelor de deces

Cererea se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Acte necesare

certificatul / extrasul de deces, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

certificatele de stare civilă ale persoanei decedate: naştere, căsătorie, în original şi fotocopie; certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve;

- hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate;
cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român cu domiciliul în ţară) sau paşaportul (pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.

cartea de identitate a petentului – în original şi fotocopie;

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

- în România de un notar public;

- în străinătate:

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

- la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Termen de soluţionare: 15 zile

Taxe: nu se percep

 

Close Search Window