Program cu publicul: MIERCURI – 9:30 – 18:00

 • Cerere întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 30 zile)
 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

 • Cerere și Anexe întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

 • Cerere tip
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Copie comunicare începere lucrări
 • Memoriu proiectant lucrări rămase de executat
 • Deviz lucrări rămase de executat

 • Cerere scrisă
 • Aviz tehnic de Racordare (ATR)
 • Extras C.F.
 • Copie carte de identitate
 • Autorizația de Construire
 • Plan de încadrare în zonă și plan de situație
 • Taxa spargere drum: 50 de lei
 • Valabilitate: 48 ore

 • Cerere scrisă
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. în care este menționată renunțarea la drepturi de proprietate în favoarea comunei Ghiroda
 • Declarație notarială de renunțare la dreptul de proprietate

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie Extras C.F. (valabilitate 30 zile)
 • Plan de situație și de încadrare în zonă.

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIEI

 • cerere scrisa (pt. eliberarea certificatului de atestare a existentei constructiei)
 • plan de încadrare in localitate (copie din AC)
 • plan de situatie propus (copie din AC)
 • extras C.F. (extras de carte funciara nu mai vechide 30 zile)
 • copie A.C. {Autorizatie de Construire)
 • declaratie valoare reala lucrari
 • taxa eliberare certificat de atestare a existentei constructiei - 16 RON (se platește la casieria Primăriei Ghiroda)
 • Adeverință ISC Timiș
 • Anunt incepere lucrari ISC
 • Anunt incheiere lucrari ISC
 • dovada pJata reguJarizare taxi A.C. (daci este cazul)
 • planurile cladirii (planse din proiectul de arhitectura)
 • Măsurătoare topografică - pe suport STEREO 70 cu indicarea vecinătătilor și a clidirii nou construite (planșe și in format electronic - pe CD) 
 • PVTL (min. 3 exemplare) - Valoare actualizată, suprafete construite si utile. 
 • Certificat energetic
 • Referate (puncte de vedere) specialisti ( architect, structurist, dirigjnte, șantier, instalatii )
 • Cerere tip privind valoarea reală
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)
 • Plan de încadrare în zonă

Declaratie valoare reala lucrari va fi insotita de nota contabila (in cazul societatilor comerciale), ridicare topografica( cu specificarea Sc si Sd daca nu sunt specificate in AC), copie AC, anuntul de incepere Jucrari si se va viza de catre Compartimenul Taxe si Impozite- Primaria Ghiroda
La completarea cererii certificatului de atestare a existentei construcfiei, va rugăm să specificati și un număr de telefon( de contact).
Se va stabili de comun acord cu personalul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda, data si ora ( numai in zilele de vineri) in care se va efectua deplasarea pe teren pentru inspectarea constructiei.
TermenuJ de eliberare a adeverinfei de edificare este de 30 zile de la depunerea documentației complete.

 • Memoriu, planșe propuse

 • Cerere tip
 • Certificat de urbanism in scopul bransarii la reteaua tehnico-edilitara
 • Plan amplasament cu evidentierea retelelor din zona conform avizelor obtinute prin certificatul de urbanism
 • Proiect tehnic bransament/record intocmit de proiectant autorizat
 • Acord tehnic de racordare/solutia tehnica de racordare
 • Taxe racord bransament/racordare utilitati 850 lei ( 600lei canal, apă 250 lei )
 • Taxa emitere acord administrator drum 150 lei

După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei comunei Ghiroda şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Comunei Ghiroda:

 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor, copia comunicării făcute la IJC însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor


b) Pentru Inspectoratul Județean în Construcţii Timiş:


Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: http://www.isc-web.ro

Close Search Window