REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CASEI DE CULTURĂ GHIRODA

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 1. CASA DE CULTURĂ GHIRODA, denumită in continuare Casa de Cultură, este o institutie publică de cultură, fără personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Ghiroda.
 2. Casa de cultură își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaiței române în vigoare, cu cele ale propriului Regulament de organizare și funcționare.
 3. Casa de cultură are sediul în imobilul situat în comuna Ghiroda, str. Victoria,nr. 48 – 50, județul Timiș.
 1. Casa de Cultură are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural – artistice, distractive, educative, de agrement, precum şi alte servicii
 2. Casa de Cultură Ghiroda îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducere, în concordanță cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Primaria si Consiliul Local Ghiroda.
 3. Desfăşurarea activităţii Casei de Cultura Ghiroda urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial

c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie

 1. În scopul realizării obiectivelor Casa de Culură Ghiroda poate organiza şi desfăşura activităţi de tipul:

a) evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;

b) susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;

c) promovării turismului cultural de interes local;

d) conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor

e) organizării de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă.

f) organizării de rezidente artistice.

g) promovează şi desfăşoară activităţi culturale şi artistice specifice, manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ —distractive, transport şi de agrement;

h) iniţiază, organizează şi asigură funcţionarea cercurilor, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, atelierelor de creaţie;

i) asigură desfăşurarea activităţii formaţiilor artistice;

j) asigură participarea cetatenilor în conceperea şi organizarea manifestărilor culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive şi turistice, educative, recreativ —distractive şi de agrement;

k) elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii;

l) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a cetatenilor comunei;

m) produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile cetatenilor;

 1. Casa de Cultură Ghiroda îndeplinește orice alte atribuţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul de activitate.
 2. Formele şi genurile de activităţi specifice Casei  de Cultură Ghiroda sunt cuprinse în anexa 1 la prezentul regulament de organizare şi funcţionare
 3. Coordonarea Casei de Cultură Ghiroda se realizează de către Primaria si Consiliul Local Ghiroda, care aprobă calendarul anual de activităţi.
 4. Spaţiul Casei de Cultură Ghiroda este folosit pentru activităţi cultural —artistice şi recreative.
 5. Casei de Cultură Ghiroda poate organiza prestări de servicii cu şi pentru cetateni (limbi străine, foto — film, tehnică de calcul, multiplicări, depanări, specializări diverse, cursuri de instruire, de dans, etc), conform legislaţiei în vigoare.
 6. Pentru anumite activităţi, Casei de Cultură Ghiroda poate contracta prestări servicii pentru colaboratori: specialişti, alte categorii socio-profesionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la dreptul de autor.

 

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL

 1. Patrimoniul Casei de Cultură este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului și/sau a unității administrativ-teritoriale, după caz,  pe care le administrează în condițiile legii.
 2. Patrimoniul Casei de Cultură poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parților, de bunuri, din partea unor instituții ale administrației publice locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.
 3. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Casei de Cultură se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL III

PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

 1. Personalul Casei de Cultură Ghiroda se structurează în personal de conducere și personal de execuție
 2. Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Casei de Cultură Ghiroda se realizează în condițiile legii.
 3. Structura organizatorică și numarul de posturi ale Casei de Cultură se stabilesc conform Organigramei și Statului de funcții aprobate de Consiliul Local al Comunei Ghiroda.
 4. Atribuțiile personalului încadrat în cadrul Casei de Cultură Ghiroda sunt cele prevăzute în fișele postului
 5. Personalul de specialitate și, după caz, cel auxiliar, încadrat în Casa de Cultură, are obligația absolvirii unui curs de perfecționare, o dată la trei ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 6. Conducerea operativă a Casei de Cultură Ghiroda este asigurată de un director, numit prin concurs
 7. Directorul Casei de Cultură Ghiroda are urmatoarele atribuții:

a)      asigură conducerea activității curente a instituției;

b)      elaborează programele de activitate anuale și pe etape;

c)      conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile de profil specifice;

d)      reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate

 1. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul Casei de Cultură Ghiroda este ajutat de un referent, conform Statului de funcții și Organigramei aprobate de către Consiliul Local Ghiroda. Acesta este subordonat directorului și îndeplinește atribuțiile din fișa postului.

ATRIBUȚII COMPARTIMENT CASA DE CULTURA GHIRODA

 1. Principalele atribuţii ale compartimentului:
 • menţine relaţii de colaborare cu toate compartimentele instituţiei;
 • efectuează monitorizarea activităţilor din cadrul Casei de Cultură Ghiroda
 • informează Primăria si Consiliul Local Ghiroda ori de câte ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor din sfera de activitate şi propune măsurile ce se impun;
 • respectă şi se supune legislaţiei în vigoare;
 • organizare de spectacole, turnee şi festivaluri, activităţi cultural— artistice, ştiinţifice, distractive, sportive şi de turism;
 • preluarea propunerilor venite din partea cetatenilor, privind realizarea de proiecte cultural — artistice educative şi comunicarea acestora către conducerea instituţiei;
 • redactarea de materiale de sinteză referitoare la activităţile compartimentului;
 • organizarea de activităţi educative cu şi pentru cetateni în spaţiile din Casei de Cultură Ghiroda (cursuri, seminarii, traininguri, expoziţii);
 • colaborează în permanenţă cu cetatenii, cu alte instituţii educative şi culturale în vederea realizării de activităţi educative non— formale;
 • asigură asistenţa în organizarea de evenimente, în implementarea activităţilor de promovare şi informare ale proiectelor (festivaluri, concursuri, sesiuni de instruire, mese rotunde);
 • organizarea de vizionări, selecţii, cursuri, audiţii pentru selectarea de tineri în vederea participării în cadrul proiectelor Casei de Cultură Ghiroda care implică activitate muzicală, îndrumare de specialitate, interpretativă şi repertorială;
 • coordonarea ansamblurilor folclorice sub aspect organizatoric, dirijor al orchestrei populare, colaborarea cu coregraful şi participarea la repetiţii, cooptarea de noi membri, programarea repetiţiilor şi spectacolelor;
 • asigurarea necesarului desfăşurării spectacolelor, gestionarea instrumentelor, decorurilor, costumelor,  semnalarea necesităţilor;
 • realizează preselecţia cetatenilor cu aptitudini artistice în vederea cooptării acestora în formaţiile ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei;
 • coordonează activităţile artistice specifice organizate de către Casa de Ghiroda
 • coordonează activitatea artistică din cadrul diferitelor secţiuni de dans, balet, dansuri populare, etc.;
 • asigură derularea în cele mai bune condiţii a repetiţiilor formaţiilor pe care le coordonează, colaborează în permanenţă cu toate formaţiile de profil din ţară, colaborează în permanenţă cu specialişti în domeniile pe care le coordonează pentru a perfecţiona continuu activitatea formaţiilor;
 • referenţii de specialitate coordonează toate formele de activităţi ce se organizează în Casa de Cultură Ghiroda răspunzând în faţa conducerii instituţiei de realizarea programelor.

 

CAPITOLUL IV

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

 1. Casa de Cultură este finanțată din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.
 2. Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Casa de Cultură, și anume din:
 3. încasări din spectacole, proiecții de filme, discoteci și video-discoteci;
 4. valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor și cursurilor aplicative;
 5. taxe de înscriere la cercuri și cursuri proprii
 6. difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. încaăari din expoziții și din valorificarea unor creații populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
 8. sponsorizări și donații conform legii
 9. Evidența economico – financiară este condusă de către Compartimentul Contabilitate Buget din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda

 

 

ANEXA nr.1 la prezentul regulament

FORME ŞI GENURI DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE CASEI DE CULTURĂ GHIRODA

 1. Compartimentul activităţi artistice şi culturale
 1. Formaţii artistice:
 1. formaţii folclorice: Ansamblul Folcloric de Tradiții și Obiceiuri „Datina”, Ansamblul Folcloric „Flori din Câmpie”, Ansamblul folcloric „Cununa Timișului”
 2. dansuri;
 3. muzică instrumentală;
 4. solişti vocali şi instrumentişti, etc.;
 5. formaţii de teatru;
 6. grupuri de recitatori;
 7. grupuri corale;
 8. formaţii instrumentale de muzică (cameră, orchestre, simfonice, tarafuri);
 9. formaţii de dansuri moderne şi sportive: Dance Spirit Ghiroda
 10. formaţii de muzică uşoară, rock, jazz, blues;
 11. grupuri de revistă, estradă etc.;
 1. Cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice:
 1. cenaclul de literatură (proză, poezie, literatură S.F., dramaturgie, scenarii film, critică etc.);
 2. cercuri de cultură plastică, muzicală, film, estetică, design, reportaj;
 3. cercuri de creaţie ştiinţifico—tehnică;
 4. cercuri de creaţie artistică: foto, film, arte plastice;
 5. expuneri, dezbateri interdisciplinare (microinformatică, speologie, istorie, ecologie etc.);
 6. cercuri de documentare (principii de democraţie, istorie, religie etc.);
 7. cercuri plastice de limbi străine, de religie, de actorie, solişti vocali, diverse specializări;
 8. editarea de publicaţii periodice sau permanente, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, etc.;
 9. cercuri practice de training vocaţional şi de pregătire în vederea integrării socio— profesionale;
 10. cercuri practice de cursuri: limbi străine, leadership, voluntariat, etc.;
 1. Activităţi recreativ — distractive, educative şi de agrement:
 2. baluri, carnavaluri, etc.;
 1. concerte, spectacole diferite ale formaţiilor de amatori sau profesioniste la sediu sau în deplasare;
 2. proiecţii de filme, cinematecă, cursuri de cultură cinematografică;
 3. cluburi de jocuri distractive, jocuri logice, bridge etc.;
 4. concursuri cultural— artistice, distractive;
 5. publicaţii, tipărituri, creaţii originale sau multiplicări, difuzare de carte;
 6. expoziţii: plastică, foto, design etc.
 7. aniversări, sărbători şi ceremonialuri din viaţa cetatenilor;
 8. organizarea periodică a concursurilor (festivaluri) naţionale şi internaţionale al formaţiilor artistice;
 9. tabere de creaţie artistică: locale, naţionale şi cu caracter internaţional;
 10. cursuri de instruire pentru;
 11. activităţi sportive şi turistice pe plan local, naţional sau cu caracter internaţional;
 12. alte forme de agrement proprii sau în colaborare.

 

ANEXA nr.2 la prezentul regulament

REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE AL

ANSAMBLULUI FOLCLORIC CUNUNA TIMIȘULUI

1. Obiectul de activitate al Ansamblului Folcloric „Cununa Timișului” este promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane printr-o riguroasă activitate artistică, realizând spectacole pe stagiuni sau an calendaristic, urmărind în principal conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural national și universal, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei  interpretative profesioniste.
2. În scopul realizarii acestui obiect de activitate Ansamblul Folcloric „Cununa Timișului” organizează și desfășoară activități cultural – artistice, activiățti de educație permanentă, efectuează culegeri de folclor în vederea îmbunatățirii propriului repertoriu, sprijină formațiile artistice de amatori cu  personal de specialitate organizând și/sau susținând concursuri și festivaluri folclorice.
3. Ansamblul Folcloric „Cununa Timișului”, denumit în continuare ansamblu, are ca scop promovarea culturii tradiționale, precum și a valorilor creației populare contemporane.
4. Ansamblul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local.
5. Ansamblul Folcloric „Cununa Timișului are sediul situat în Ghiroda, str. Victoria, nr. 48, in cadrul Casei de Cultură.
6. Ansamblul are ca scop principal realizarea următoarelor obiective:

 • afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale  minorităților naționale prin artele spectacolului;
 • promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
 • promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistica,realizată prin spectacole, pe stagiuni sau an calendaristic;
 • conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal;
 • păstrarea și cultivarea specificului cultural în care își desfășoară activitatea;
 • stimularea creativității și talentului;
 • cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative profesioniste (muzică, coregrafie);
 • desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor, de petrecere a timpului liber al populației, valorificând și obiceiurile tradiționale;
 • dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

7.   Ansamblul are urmatoarele atribuții principale:

 • efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului;
 • promovează obiceiurile și tradițiile populare autentice, precum și valorile creației populare contemporane;
 • inițiază și desfășoară proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor morale și artistice ale spațiului cultural în care își desfășoară activitatea, precum și ale patrimoniului național și universal;
 • participă  la proiecte și  schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;
 • organizează în colaborare cu organele abilitate cursuri de calificare și perfecționare pentru dansatori, instrumentiști și solisti vocali.

  8. În vederea exercitării în condiții optime a atribuțiilor ce-i revin, Ansamblul Folcloric „Cununa Timișului” își desfășoară activitatea în conformitate cu programele aprobate, prin elaborarea și susținerea de spectacole atat pe plan local cât și în județ, prin turnee în țară și strainătate, precum și prin prestări de servicii culturale către agenții economici și persoane particulare la solicitarea acestora în vederea realizării şi de venituri proprii.

  9. Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și pentru realizarea activităților specifice, ansamblul colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat și cu persoane fizice, fară a exprima niciun fel de interese de grup (politice, religioase și altele).

  10. Pentru realizarea producțiilor artistice, instițutia poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevedeilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza legii 98/2016 privind achizițiile publice.

  11. Ansamblul are arhiva proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • actul normativ de înființare;
 • documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă si situații statistice;
 • alte documente, potrivit legii.
 • 12. Orarul și locul de repetițiilor sunt: Casa de Cultură Ghiroda, în fiecare zi de miercuri și vineri în intervalul orar 18:00-22:00.

  13. Ansamblul are în componența lui 3 grupe:

 • Grupa mică: de la 6 la 10 ani
 • Grupa mijlocie: de la 10 la 14 ani
 • Grupa mare: de la 14 la 40 ani

SPECIFICAȚII PRIVIND CALITATEA DE MEMBRU (INCLUZÂND ȘI ELEVII MINORI)

14. În componența ansamblului pot intra, pe bază de voluntariat dansatori, instrumentiști și solisti vocali. Se consideră membri admiși, după ce directorul Casei de Cultură Ghiroda aprobă fișa de membru.

15.  În cazul elevilor, pentru a fi membru al formației de dansuri, elevul trebuie să fie selectat și numai cu acceptul cadrelor didactice din școala implicată in acest proiect, poate participa ca membru al acestei formații.

16.  Calitatea de membru al echipei de dansuri se exercită prin frecventarea repetițiilor și prin participarea la toate activitățile în care reprezintă școala și comuna Ghiroda.

17. Evidența prezenței se face la fiecare repetiție de către persoana desemnată în acest sens sau instructorul care conduce repetiția.

18. Absențele elevilor pot fi motivate de director, consilier educativ sau profesorul desemnat cu organizarea repetițiilor, în conformitate cu regulamentul școlar, precum și de către unul din părinți.

OBLIGATIILE MEMBRILOR (INCLUZAND SI ELEVII MINORI)

19. Să raspundă solicitărilor ansamblului ori de câte ori este solicitat

20. Să cunoască și să respecte :

a) legile statului

b) prezentul regulament

c) regulile de circulație și cele de apărare a sănătății

d) normele de tehnica securității muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor

e) normele de protecție civilă

f) normele de protecție a mediului

21. Să frecventeze repetițiile  cu regularitate, respectând orarul stabilit

22. Să fie punctuali la repetiții și să se pregătească daca este cazul pentru fiecare repetiție

23. Să utilizeze cu grijă și să restituie în stare bună recuzita primită

24. Să respecte proprietatea Casei de Cultură sau a altor instituții unde se organizează repetiții ca și pe cea personală. Orice stricăciune sau distrugere a acestora va fi sancționată prin răspundere materială individuală sau colectivă

25. Să păstreze curățenia în toate spațiile unde fac repetiții

26. Să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de profesori, colegi și față de personalul implicat în organizare.

27. Să nu comită fapte antisociale și reprobabile.

ANEXA nr.3 la prezentul regulament

REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE AL

ANSAMBLULUI FOLCLORIC DE TRADIȚII SI OBICEIURI „DATINA”

1. Obiectul de activitate al Ansamblului Folcloric de Tradiții și Obiceiuri „Datina” este promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane printr-o riguroasă activitate artistică, realizând spectacole pe stagiuni sau an calendaristic, urmărind în principal conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural national și universal, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei  interpretative profesioniste.
2. În scopul realizarii acestui obiect de activitate Ansamblul Folcloric de Tradiții și Obiceiuri „Datina” organizează și desfășoară activități cultural – artistice, activiățti de educație permanentă, efectuează culegeri de folclor în vederea îmbunatățirii propriului repertoriu, sprijină formațiile artistice de amatori cu  personal de specialitate organizând și/sau susținând concursuri și festivaluri folclorice.
3. Ansamblului Folcloric de Tradiții și Obiceiuri „Datina”, denumit în continuare ansamblu, are ca scop promovarea culturii tradiționale, precum și a valorilor creației populare contemporane.
4. Ansamblul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local.
5. Ansamblului Folcloric de Tradiții și Obiceiuri „Datina”are sediul situat in Ghiroda, str. Victoria, nr. 48, în cadrul Casei de Cultură.
6. Ansamblul are ca scop principal realizarea următoarelor obiective:

 • afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale  minorităților naționale prin artele spectacolului;
 • promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
 • promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistica,realizată prin spectacole, pe stagiuni sau an calendaristic;
 • conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal;
 • păstrarea și cultivarea specificului cultural în care își desfășoară activitatea;
 • stimularea creativității și talentului;
 • cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative profesioniste (muzică, coregrafie);
 • desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor, de petrecere a timpului liber al populației, valorificând și obiceiurile tradiționale;
 • dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

7.   Ansamblul are urmatoarele atribuții principale:

 • efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului;
 • promovează obiceiurile și tradițiile populare autentice, precum și valorile creației populare contemporane;
 • inițiază și desfășoară proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor morale și artistice ale spațiului cultural în care își desfășoară activitatea, precum și ale patrimoniului național și universal;
 • participă  la proiecte și  schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;

  organizează în colaborare cu organele abilitate cursuri de calificare și perfecționare pentru dansatori,

  8. În vederea exercitării în condiții optime a atribuțiilor ce-i revin, Ansamblul Folcloric de Tradiții si Obiceiuri „Datina” își desfășoară activitatea în conformitate cu programele aprobate, prin elaborarea și susținerea de spectacole atat pe plan local cât și în județ, prin turnee în țară și strainătate, precum și prin prestări de servicii culturale către agenții economici și persoane particulare la solicitarea acestora în vederea realizării şi de venituri proprii.

  9. Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și pentru realizarea activităților specifice, ansamblul colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat și cu persoane fizice, fară a exprima niciun fel de interese de grup (politice, religioase și altele).
  10. Pentru realizarea producțiilor artistice, instițutia poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevedeilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza legii 98/2016 privind achizițiile publice.

  11. Ansamblul are arhiva proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • actul normativ de înființare;
 • documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă si situații statistice;
 • alte documente, potrivit legii.
 • 12. Orarul și locul repetițiilor sunt: Casa de Cultură Ghiroda în fiecare zi de luni în intervalul orar 18:00-21:00.

  13. Membrii ansamblului au vârste cuprinse între 7 si 80 ani.

  SPECIFICATII PRIVIND CALITATEA DE MEMBRU (INCLUZAND SI ELEVII MINORI)

  14. În componența ansamblului pot intra, pe bază de voluntariat dansatori, instrumentiști și solisti vocali. Se consideră membri admiși, după ce directorul Casei de Cultură Ghiroda aprobă fișa de membru.

  15.  În cazul elevilor, pentru a fi membru al formației de dansuri, elevul trebuie să fie selectat și numai cu acceptul cadrelor didactice din școala implicată in acest proiect, poate participa ca membru al acestei formații.

  16.  Calitatea de membru al echipei de dansuri se exercită prin frecventarea repetițiilor și prin participarea la toate activitățile în care reprezintă școala și comuna Ghiroda.

  17. Evidența prezenței se face la fiecare repetiție de către persoana desemnată în acest sens sau instructorul care conduce repetiția.

  18. Absențele elevilor pot fi motivate de director, consilier educativ sau profesorul desemnat cu organizarea repetițiilor, în conformitate cu regulamentul școlar, precum și de către unul din părinți.

  OBLIGATIILE MEMBRILOR (INCLUZAND SI ELEVII MINORI)

  19. Să raspundă solicitărilor ansamblului ori de câte ori este solicitat

  20. Să cunoască și să respecte :

  a) legile statului

  b) prezentul regulament

  c) regulile de circulație și cele de apărare a sănătății

  d) normele de tehnica securității muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor

  e) normele de protecție civilă

  f) normele de protecție a mediului

  21. Să frecventeze repetițiile  cu regularitate, respectând orarul stabilit

  22. Să fie punctuali la repetiții și să se pregătească daca este cazul pentru fiecare repetiție

  23. Să utilizeze cu grijă și să restituie în stare bună recuzita primită

  24. Să respecte proprietatea Casei de Cultură sau a altor instituții unde se organizează repetiții ca și pe cea personală. Orice stricăciune sau distrugere a acestora va fi sancționată prin răspundere materială individuală sau colectivă

  25. Să păstreze curățenia în toate spațiile unde fac repetiții

  26. Să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de profesori, colegi și față de personalul implicat în organizare.

  27. Să nu comită fapte antisociale și reprobabile.

 

ANEXA nr.4 la prezentul regulament

REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE AL

ANSAMBLULUI FOLCLORIC FLORI DIN CÂMPIE

1. Obiectul de activitate al Ansamblului Folcloric „Flori din Câmpie” este promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane printr-o riguroasă activitate artistică, realizând spectacole pe stagiuni sau an calendaristic, urmărind în principal conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural national și universal, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei  interpretative profesioniste.
2. În scopul realizarii acestui obiect de activitate Ansamblul Folcloric „Flori din Câmpie” organizează și desfășoară activități cultural – artistice, activiățti de educație permanentă, efectuează culegeri de folclor în vederea îmbunatățirii propriului repertoriu, sprijină formațiile artistice de amatori cu  personal de specialitate organizând și/sau susținând concursuri și festivaluri folclorice.
3. Ansamblul Folcloric „Flori din Câmpie”, denumit în continuare ansamblu, are ca scop promovarea culturii tradiționale, precum și a valorilor creației populare contemporane.
4. Ansamblul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local.
5. Ansamblul Folcloric „Flori din Câmpie”are sediul situat in Ghiroda, str. Victoria, nr. 48, în cadrul Casei de Cultură, desfășurându-și activitatea în Giarmăta Vii, la caminul cultural.
6. Ansamblul are ca scop principal realizarea următoarelor obiective:

 • afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale  minorităților naționale prin artele spectacolului;
 • promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
 • promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistica, realizată prin spectacole, pe stagiuni sau an calendaristic;
 • conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal;
 • păstrarea și cultivarea specificului cultural în care își desfășoară activitatea;
 • stimularea creativității și talentului;
 • cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative profesioniste (muzică, coregrafie);
 • desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor, de petrecere a timpului liber al populației, valorificând și obiceiurile tradiționale;
 • dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

7.   Ansamblul are urmatoarele atribuții principale:

 • efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului;
 • promovează obiceiurile și tradițiile populare autentice, precum și valorile creației populare contemporane;
 • inițiază și desfășoară proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor morale și artistice ale spațiului cultural în care își desfășoară activitatea, precum și ale patrimoniului național și universal;
 • participă  la proiecte și  schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;
 • organizează în colaborare cu organele abilitate cursuri de calificare și perfecționare pentru dansatori, instrumentiști și solisti vocali.

  8. În vederea exercitării în condiții optime a atribuțiilor ce-i revin, Ansamblul Folcloric „Flori din Câmpie” își desfășoară activitatea în conformitate cu programele aprobate, prin elaborarea și susținerea de spectacole atat pe plan local cât și în județ, prin turnee în țară și strainătate, precum și prin prestări de servicii culturale către agenții economici și persoane particulare la solicitarea acestora în vederea realizării şi de venituri proprii.

  9. Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și pentru realizarea activităților specifice, ansamblul colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat și cu persoane fizice, fară a exprima niciun fel de interese de grup (politice, religioase și altele).
  10. Pentru realizarea producțiilor artistice, instițutia poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevedeilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza legii 98/2016 privind achizițiile publice.

  11. Ansamblul are arhiva proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • actul normativ de înființare;
 • documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă si situații statistice;
 • alte documente, potrivit legii.
 • 12. Orarul și locul repetițiilor sunt: Caminul Cultural Giartmata Vii în fiecare zi de miercuri în intervalul orar 18:00-22:00.

  13. Ansamblul are în componența lui 2 grupe:

 • Grupa mică: de la 6 la 10 ani
 • Grupa mijlocie: de la 10 la 35 ani

SPECIFICATII PRIVIND CALITATEA DE MEMBRU (INCLUZAND SI ELEVII MINORI)

14. În componența ansamblului pot intra, pe bază de voluntariat dansatori, instrumentiști și solisti vocali. Se consideră membri admiși, după ce directorul Casei de Cultură Ghiroda aprobă fișa de membru.

15.  În cazul elevilor, pentru a fi membru al formației de dansuri, elevul trebuie să fie selectat și numai cu acceptul cadrelor didactice din școala implicată in acest proiect, poate participa ca membru al acestei formații.

16.  Calitatea de membru al echipei de dansuri se exercită prin frecventarea repetițiilor și prin participarea la toate activitățile în care reprezintă școala și comuna Ghiroda.

17. Evidența prezenței se face la fiecare repetiție de către persoana desemnată în acest sens sau instructorul care conduce repetiția.

18. Absențele elevilor pot fi motivate de director, consilier educativ sau profesorul desemnat cu organizarea repetițiilor, în conformitate cu regulamentul școlar, precum și de către unul din părinți.

OBLIGATIILE MEMBRILOR (INCLUZAND SI ELEVII MINORI)

19. Să raspundă solicitărilor ansamblului ori de câte ori este solicitat

20. Să cunoască și să respecte :

a) legile statului

b) prezentul regulament

c) regulile de circulație și cele de apărare a sănătății

d) normele de tehnica securității muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor

e) normele de protecție civilă

f) normele de protecție a mediului

21. Să frecventeze repetițiile  cu regularitate, respectând orarul stabilit

22. Să fie punctuali la repetiții și să se pregătească daca este cazul pentru fiecare repetiție

23. Să utilizeze cu grijă și să restituie în stare bună recuzita primită

24. Să respecte proprietatea Casei de Cultură sau a altor instituții unde se organizează repetiții ca și pe cea personală. Orice stricăciune sau distrugere a acestora va fi sancționată prin răspundere materială individuală sau colectivă

25. Să păstreze curățenia în toate spațiile unde fac repetiții

26. Să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de profesori, colegi și față de personalul implicat în organizare.

27. Să nu comită fapte antisociale și reprobabile.

ANEXA nr.5 la prezentul regulament

COMUNA GHIRODA

CASA DE CULTURA

NR. ________________

APROBAT

DIRECTOR

FISA DE MEMBRU

 1. ANSAMBLUL:_______________________________________________________
 2. GRUPA:_____________________________________________________________
 3. FUNCTIA*:__________________________________________________________
 4. INSTRUMENTUL:____________________________________________________
 5. NUME:______________________________________________________________
 6. PRENUME:__________________________________________________________
 7. DATA NASTERII:____________________________________________________
 8. CI SERIA________ NR.____________________________
 9. CNP   (IN CAZUL MINORILOR SUB 14 ANI)______________________________
 10. ADRESA:____________________________________________________________
 11. TELEFON:___________________________________________________________

*se completeaza cu: DANSATOR/INSTRUMENTIST/SOLIST VOCAL

Comments are closed.

Close Search Window