Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Înregistrarea nașterii persoanei născute în străinătate

Înregistrarea nașterii persoanei născute în străinătate

Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine privind cetăţenii români cu domiciliul / ultimul domiciliu în Ghiroda/ Giarmata-Vii

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Neprezentarea certificatelor / extraselor de stare civilă în termenul prevăzut mai sus, în vederea transcrierii în registrele de stare civilă române constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 119/1996).

Cererea de transcriere se depune la primăria localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul,  personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Transcrierea certificatelor de naştere

Pentru transcrierea certificatului de naştere al copilului minor, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, cererea de transcriere se depune la oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, depun cererea de transcriere la primăria în raza căreia au avut ultimul domiciliu în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

Acte necesare

– certificatul / extrasul de naştere, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

– traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

– certificat de căsătorie a părinţilor, în original şi fotocopie;
– certificate de naştere ale părinţilor, în original şi fotocopie, în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
– declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul minorului, în situaţia în care părinţii au domiciliul diferit;
– carte de identitate (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie; pentru părintele de cetăţenie străină se anexează fotocopie de pe paşaport / carte de identitate, pt. cetăţenii statelor membre ale UE;
– dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate  românesc valabil.

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a părintelui de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de naştere în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Foarte important!

Certificatele de naştere/extrasele de naştere/extrasele multilingve ale actelor de naştere emise de autorităţile străine, prin care s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută de legea română, se transcriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor săi.

Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.

În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Sari la conținut