Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Înregistrare adopție

Înregistrarea adopției

 

1. Înregistrarea adopţiei încuviinţată în România
Competenţa aparţine structurii de stare civilă din cadrul s.p.c.l.e.p. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află domiciliul adoptatului sau a sediului instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.

În noul act de naştere întocmit, rubrica „Locul naşterii” se va completa cu datele din actul de naştere iniţial.

Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de către Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.

Acte necesare:

– hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat adopţia, definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o;

– hotărârea judecătorească prin care s-a admis încredinţarea minorului pentru adopţie, definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o;

– certificatul de naştere, în original al adoptatului;

– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original şi fotocopie;

– certificatul de naştere, în original şi fotocopie, al persoanei care adoptă, dacă este necăsătorit(ă);

– actele de identitate, în original şi fotocopie (adoptatori şi adoptat, dacă este cazul).

 

2. Înregistrarea adopţiei încuviinţată în străinătate
Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.

Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actelor de stare civilă, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română.

Acte necesare pentru înscrierea menţiunii de adopţie:
– sentinţa de recunoaştere de către tribunalul competent a sentinţei de încuviinţare a adopţiei din străinătate, conform prevederilor art. 1095 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– sentinţa de adopţie definitivă, în original;

– traducerea legalizată a sentinţei de adopţie;

– certificatul de naştere, în original, al adoptatului şi, după caz, certificatul de căsătorie; certificatele de naştere ale copiilor minori ai adoptatului;

– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, tradus şi legalizat, dacă este cazul;

– actul de identitate al adoptatului, în original şi fotocopie.

 

Cererea pentru întocmirea noului act de naştere se poate depune personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Sentinţa de adopţie prezentată, în original, traducerea legalizată, întocmită în străinătate, precum şi procura specială, întocmită în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate / convenţii / acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează:

1. ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine;
2. ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România;
3. ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.

Sari la conținut