Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartiment Agricol

COMPARTIMENT AGRICOL

  1. Documentele necesare eliberării adeverinței pentru teren agricol în vederea acordării subvențiilor APIA:

    a)    cerere subvenții APIA 2017
    b)    acte doveditoare ale deținerii terenului aflat în exploatare, în copie
    c)    carte de identitate, în copie

2. Documentele necesare în vederea eliberării adeverințelor privitoare la animale sau teren înscrise în Registrul Agricol:

Pentru eliberarea adeverințelor privitoare la animale sau teren, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere tip
b)    Dovada proprietății terenului, însoțită de CF actualizat, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie

3.  Documentele necesare pentru eliberarea atestatului de producător agricol:

Pentru eliberarea atestatului de producător agricol, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere tip
b)    Act de proprietate a terenului, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie
e)    Taxă  achitată la casierie

4.  Acte necesare pentru eliberarea adeverință Carte de Identitate

a)  cerere tip
b) extras de carte funciară sau contract imobil

c) copie CI

4.  Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele fizice:

a)    Ofertă de vânzare
b)    Cerere afișare ofertă de vânzare teren extravilan – persoane fizice
c)    Copie buletin de identitate/carte de identitate
d)    Copie legalizată a actului de proprietate
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală
h)    Alte documente doveditoare, după caz

5. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele juridice:

a)    Ofertă de vânzare
b)    Cerere afișare ofertă de vânzare teren extravilan – persoane juridice
b)    Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
c)    Procura notarială
d)    Document justificativ din are să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală
h)    Alte documente doveditoare, după caz

6.  Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele fizice:

a)    Comunicare acceptare ofertă
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)

9. Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele juridice:

a)    Comunicare acceptare ofertă
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)
c)    Certificate de înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor, în copie
d)    Procura notarială

10.  Completarea Registrului Agricol 2015-2019

a) declarație înscriere în registrul agricol

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
               –   persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Ghiroda;
               –   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
               –   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Ghiroda
               –   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,

Potrivit Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, nr. 734/480/1.003/3.727/2015, categoriile menţionate mai sus AU OBLIGAŢIA de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Ghiroda, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusive grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei Ghiroda, la următoarele termene:

a) 5 ianuarie- 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.

b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, se face numai în baza documentelor de proprietate (Extras CF, Certificat de Moştenitor, Titlu de Proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate), precum şi actele de stare civilă ale membrilor familiei.

Sari la conținut