Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartiment Agricol

COMPARTIMENT AGRICOL

1. Documente necesare eliberării adeverinței pentru nomenclatură stradală:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate proprietari;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Plan de situați și încadrare în zonă*;
 5. Dovada achitării taxei de 12 lei.

*Dacă CF-ul are geometrie (schița desenată a terenului pe a doua pagină a cărții) nu sunt necesare planurile.

 

2. Documente necesare eliberării adeverinței pentru burse școlare:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate părinți, după caz;
 3. Copie carte de identitate elev/student sau certificat de naștere în cazul minorilor.

 

3. Documente necesare eliberării adeverinței pentru schimbare/eliberare C.I.:

 1. Cerere tip (întocmită de proprietarul terenului);
 2. Copie carte de identitate proprietari/uzufructuari;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Dovada achitării taxei de 12 lei.

 

4. Documente necesare eliberării adeverinței pentru radiere autoturism:

 1. Cerere tip (întocmită de proprietarul terenului, în care se menționează numele proprietarului autoturismului);
 2. Copie carte de identitate a proprietarilor terenului;
 3. Copie carte de identitate a proprietarului autoturismului;
 4. Cartea de identitate a autoturismului;
 5. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii).

ATENȚIE: adeverința se eliberează doar pentru autovehiculele înscrise la Primăria Ghiroda.

 

5. Documente necesare eliberării adeverinței pentru A.P.I.A.:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate fermier/arendaș;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Alte acte doveditoare (ex: contract de arendă, contract închiriere etc.), după caz.

 

6. Documente necesare eliberării adeverinței pentru ajutor încălzire:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate proprietari;
 3. Dovada proprietății.

 

7. Documente necesare pentru eliberarea atestatului și carnetului de producător:

 1. Cerere atestat și carnet;
 2. Copie carte de identitate comerciant/producător;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Adeverință medicul veterinar, după caz;
 5. Dovada achitării taxei de 77 lei.

 

8. Documente necesare pentru avizarea carnetului de producător:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate comerciant/producător;
 3. Carnetul de producător, în original;
 4. Copie atestatul de producător;
 5. Adeverință medicul veterinar, după caz;
 6. Dovada achitării taxei de 77 lei.

 

9. Documentele necesare în vederea eliberării adeverințelor privitoare la animale sau terenurile înscrise în Registrul Agricol:

 1. Cerere tip;
 2. Copie carte de identitate proprietari;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii).

 

10. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele fizice:

 1. Ofertă de vânzare;
 2. Cerere afișare ofertă de vânzare;
 3. Copie carte de indentitate proprietari;
 4. Copie legalizată a actului de dobândire a proprietății (ex: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.);
 5. Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (carte funciară nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii);
 6. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;
 7. Certificat de atestare fiscală;
 8. Alte documente doveditoare, după caz.

 

11. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele juridice:

 1. Ofertă de vânzare;
 2. Cerere afișare ofertă de vânzare;
 3. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;
 4. Document justificativ din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;
 5. Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (carte funciară nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii);
 6. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;
 7. Certificat de atestare fiscală;
 8. Alte documente doveditoare, după caz.

 

12. Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele fizice:

 1. Comunicare acceptare ofertă;
 2. Cerere privind înregistrarea ofertei de cumpărare;
 3. Copie carte de identitate cumpărător;
 4. Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz).
 5. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;

 

13. Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele juridice:

 1. Comunicare acceptare ofertă;
 2. Cerere privind înregistrarea ofertei de cumpărare;
 3. Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz).
 4. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;
 5. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;

 

14. Documentele necesare în vederea emiterii ordinului prefectului privind atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit și a anexelor gospodărești, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991:

 1. Cerere privind solicitarea de înaintare către Insituția Prefectului a documentelor necesare emiterii ordinului prefectului;
 2. Opis cu documentele înaintate și aflate la dosar;
 3. Dovada dreptului de proprietate asupra locuinței din care să rezulte că aceasta a fost edificată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991;
 4. Extras de carte funciară, extras de carte funciară în extenso (Extrasul de carte funciară să nu fie mai vechi de 30 de zile);
 5. Documentație topografică întocmită de o persoană autorizată în cazul în care din extrasul de carte funciară NU rezultă geometria imobilelor (casă de locuit și anexele gospodărești).

 

15. Înregistrare contracte de arendă:

 1. Contract de arendă (3 exemplare);
 2. Copie carte de identitate proprietari/arendaș;
 3. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor – în cazul persoanele juridice;
 4. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii contractului).

 

16. Completarea Registrului Agricol 2020-2024

 1. Declarație înscriere în registrul agricol

 

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:

–   persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Ghiroda;

–   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;

–   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Ghiroda;

–   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,

 

Potrivit Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, nr. 734/480/1.003/3.727/2015, categoriile menţionate mai sus AU OBLIGAŢIA de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Ghiroda, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusive grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei Ghiroda, la următoarele termene:

 1. a) 5 ianuarie- 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 2. b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, se face numai în baza documentelor de proprietate (Extras CF, Certificat de Moştenitor, Titlu de Proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate), precum şi actele de stare civilă ale membrilor familiei.

Sari la conținut