Anunt organizare concurs

Primaria Comunei Ghiroda organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Clubului Sportiv Ghiroda si Giarmata Vii, respectiv pentru:

 • 1 post functie contractuala de conducere: director (perioada determinata);
 • 2 posturi functii contractuale de executie: economist (perioada nedeterminata)

Primăria Comunei Ghiroda organizează  concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Clubului Sportiv Ghiroda şi Giarmata Vii, respectiv pentru:

 • 1 post funcţie contractuala de conducere: director (perioada determinata)
 • 2 posturi funcţii contractuale de execuţie: economist (perioada nedeterminata)

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.  46 și va consta în:

 • proba scrisă: 19.04.2018, ora 10.00
 • interviul

 

1. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Condiții  generale (conf. art. 3 din Legea 286/2011)

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice (conf. art. 4 din Legea 286/2011)

Pentru funcţia de DIRECTOR:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • cunoştinţe operare calculator Word, Excell – bine

Pentru funcţia de ECONOMIST:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea stiinte economice
 • cunoştinţe operare calculator Word, Excell – foarte bine

 

2. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA

Concursul va consta în trei (3) etape succesive, în condiţiile legislaţiei aplicabile personalului contractual, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, după cum urmează:

 • Selectia dosarelor candidatilor - Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului;
 • Proba scrisă - Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
 • Interviul - În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 

3. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Primăriei Ghiroda;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs  sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs pot fi depuse de către solicitanţi in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 10.04.2018, ora 16.00 la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.
Selectarea dosarelor de concurs va avea loc în termen de maxim două (2) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până în data de 12.04.2018.
Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de selectare a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis“ sau “Respins”, respectiv în data de 13.04.2018.

Persoana de contact:  Inspector Resurse Umane  - Toth Delia  (Tel: 0256/205201)

 

 4. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

Pentru funcţia de DIRECTOR:

 1. Legea nr. 215/2001  - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, r/a, cu modificarile ulterioare
 2. Legea nr. 477/2004  - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, r/a, cu modificarile ulterioare
 3. Legea nr. 319/2006  - privind Legea securităţii şi sănătăţii în munca, r/a, cu modificarile ulterioare
 4. HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederiilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca
 5. Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 7. OUG nr. 38/2017 – privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului
 8. HG nr. 1447/2007 -  privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportiva
 9. Legea nr. 82/1991  - legea contabilitatii, r/a, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 13. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Pentru funcţia de ECONOMIST:

 1. Legea nr. 215/2001  - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, r/a, cu modificarile ulterioare
 2. Legea nr. 477/2004  - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, r/a, cu modificarile ulterioare
 3. Legea nr. 82/1991  - legea contabilitatii, r/a, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finantelor nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitatrea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesioanale pentru persoanelen care desfăşoară activitatea de controf financiar preventive propriu
 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 8. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
 9. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 10. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 11. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 12. Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
 13. Ordonanţă de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 14. Ordinul nr. 1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 15. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Expresia actualizată cu modificările şi completările ulterioare cuprinde toate modificările şi actualizările de la data apariţiei actului normativ în Monitorul Oficial până la data de 01.02.2018

Pentru mai multe detalii, consultati fisierul/fisierele de mai jos: