Anunt organizare concurs

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA  ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST VACANT  DIN CADRUL CASEI DE CULTURĂ GHIRODA

 

 

Primăria Comunei Ghiroda organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Casei de Cultură Ghiroda, respectiv:

 • Funcție contractuală de execuție: inspector de  specialitate, gr. prof. I

   

  Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.46 și va consta în:

 • proba scrisă: 07.06.2019, ora 10.00

 • < >: maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise a concursului

  Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

            Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

  g) curriculum vitae

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

            Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

   

 • Data limită/ora/loc pentrudepunerea dosarului de concurs:

            Dosarele de concurs pot fi depuse de către solicitanţi in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 29.05.2019, ora 16.00 la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.

            Selectarea dosarelor de concurs va avea loc în termen de maxim două (2) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până în data de 31.05.2019.

            Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de selectare a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis“ sau “Respins”.

   

  Persoana de contact:  Inspector Resurse Umane  - Toth Delia

                                    Tel: 0256/205201

   

 • Condiţiile pentru ocuparea postului:

  Conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   

   

   

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

  Conditii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

 • cunoştinţe operare calculator Word, Excell – nivel avansat
 • experienta in planificare şi organizare a evenimentelor culturale si educationale, concepere si coordonareproiecte culturale, monitorizare proiecte existente in desfăşurare, realizare deconturi proiecte care beneficiază de fonduri publice

   

   Alte cerințe:

  cunoaşterea prevederilor legale din sfera de activitate

 • abilităţi foarte bune de comunicare (scrisă, verbală) şi relaţionare

 • disponibilitate de lucru în echipă si deplasari

  < >

  Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 53/2003 -  privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Legea nr. 477/2004  - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 • O.U.G. nr. 118/2006 - privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Ordinul nr. 2.193/2004 - pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale

 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 334/2002  - privind  legea bibliotecilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Ordinul nr.2.062/2000 - pentru aprobare a Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Ordinul nr. 2.069/1998 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

   

  Expresia actualizată cu modificările şi completările ulterioare cuprinde toate modificările şi actualizările de la data apariţiei actului normativ în Monitorul Oficial până la data de 01.05.2019.