LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA CASA POMPELOR DE PE STRADA SINAIA, COMUNA GHIRODA

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: ”LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA CASA POMPELOR DE PE STRADA SINAIA, COMUNA GHIRODA”

CPV: 45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)

Descrierea contractului: Lucrari de modernizare la casa pompelor de pe strada Sinaia, comuna Ghiroda,jud. Timis

Valoarea estimata fara TVA: 83.987,42 lei

Conditii contract: 1.Termen de finalizare a lucrarilor 45 de zile de la data semnarii contractului de lucrari; 2.Termen de garantie a lucrarilor minim 12 luni de la data receptiei ; 3.Plata aferenta lucrarilor executate se va efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii.

Conditii participare: Se solicita ofertantului urmatoarele documente: 1. Formular de oferta 2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.164 si art. 165 din Legea 98/2016. 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.167 din Legea 98/2016. 4. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictul de interese, conform art. 60 din legea 98/2016 privind achizitiile publice 5. Certificat constatator emis de ONRC

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 04.12.2019

Informatii suplimentare: Oferta financiara: - Formular de oferta si Devizul oferta conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Oferta tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa demonstreze ca se va realiza si respecta în totalitate specificatiile si cerintele Caietului de Sarcini. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 30 de zile de la data limita de depunere. Caietul de sarcini se poate obtine de pe site-ul Primariei comunei Ghiroda www.primariaghiroda.ro atasat prezentului anunt .Oferta se va transmite pe adresa de email achizitii.publice@primariaghiroda.ro sau la sediul Primariei comunei Ghiroda, insotita de scrisoare de inaintare. Data limita de depunere a ofertelor este : 04.12.2019, ora 16.00.Castigatorul va fi contactat si va publica lucrarea in SEAP.Dupa semnarea contractului de lucrari ofertantul castigator trebuie sa constituie garantia de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului fara TVA.